Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 720 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται αν ο λογαριασμός 70 μπορεί να αναλυθεί σε δευτεροβάθμιους 7000 πωλήσεις εσωτερικού και 7001 πωλήσεις εξωτερικού, οι τριτοβάθμιοι να έχουν την ίδια ονομασία και οι τεταρτοβάθμιοι να έχουν την κάτωθι ανάλυση 70.00.00.0000 πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού και 70.01.00.0000 πωλήσεις εμπορευμάτων ενδοκοινοτικές, δηλαδή να μην υπάρχει η διάκριση σε πωλήσεις λιανικής και χονδρικής αυτόματα από αντίστοιχο τεταρτοβάθμιο λογαριασμό, αλλά ούτε και ανά συντελεστή ΦΠΑ (23% και 16%). Προτείνεται επίσης από εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, κάθε τέλος του μήνα να συγκεντρώνονται αυτά τα παραστατικά πωλήσεων λιανικής (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών κατά τον Κ.Φ.Α.Σ.), καθώς και τα τιμολόγια προς τους πελάτες με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και είτε να γίνεται μια συγκεντρωτική εγγραφή σε ιδιαίτερο λογαριασμό που θα τηρείται στο τοπικό Ελληνικό ημερολόγιο, σε χρέωση του γενικού λογαριασμού πωλήσεων εσωτερικού 70.00.00.0000 είτε κατά την ημέρα της έκδοσης του παραστατικού λιανικής συναλλαγής να γίνεται ταυτόχρονα και η συμψηφιστική εγγραφή του σε ιδιαίτερο τοπικό λογαριασμό, σε χρέωση του 70.00.00.0000 ο οποίος θα είναι και ο μοναδικός που θα ενημερώνεται αυτόματα κατά την έκδοση του παραστατικού από το φορολογικό μηχανισμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι παράγραφοι του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980) που καθορίζουν τα σχετικά θέματα είναι οι 1.203 (Κεφάλαιο 1.2), 2.1.5 και 2.1.7 (Κεφάλαιο 2.1).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ