Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 709 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται η αντιστοίχηση στη Γενική Λογιστική του Κ.Α.Ε. εσόδων 5299 «Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ερώτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ