Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 538 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 50ς όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Με την ΠΟΛ.1098/26.4.1991 παρασχέθηκε δυνατότητα στους εκμεταλλευτές καταστημάτων που διαθέτουν φαγητά και ποτά για επιτόπια κατανάλωση να εκδίδεται Τιμολόγιο σε αντικατάσταση των Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης όταν αυτό ζητηθεί εκ των υστέρων από τον πελάτη (επιτηδευματία). Περαιτέρω διευκρινίσθηκε ότι οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης θα γίνονται με βάση το ημερήσιο Ζ. Τα υπόψη τιμολόγια που εκδίδονται σε αντικατάσταση των Α.Λ.Π. δεν θα καταχωρούνται εκ νέου ως έσοδα, αλλά θα καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς για παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (συγκεντρωτικές κ.λ.π.) Από 01.01.2013 με το νέο Κ.Φ.Α.Σ. εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω ΠΟΛ. Ερωτάται σε ποιους ιδιαίτερους λογαριασμούς θα καταχωρούνται τα εν λόγω τιμολόγια προκειμένου να παρακολουθούνται οι λοιπές υποχρεώσεις της επιχείρησης, χωρίς να επηρεάζεται ο λογαριασμός 70 (Πωλήσεις) καθώς και ο λογαριασμός 38 (Ταμείο).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα ούτε υποχρέωση να ελέγχει την ορθότητα ή την ισχύ φορολογικών αναφορών που περιγράφονται σε ερωτήματα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και εφόσον ισχύουν τα αναφερόμενα στο ερώτημα, μπορούν να χρησιμοποιούνται λογαριασμοί τάξεως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ