Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 469 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νοη: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Γερμανική ΕΠΕ συμμετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό σε Ελληνική ΕΠΕ. Υπάρχουν στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο εταιρειών. Η ελληνική ΕΠΕ δυστυχώς λόγω των τρεχουσών οικονομικών συγκυριών δεν δύναται να εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών της προς την Γερμανική ΕΠΕ. Για το λόγο αυτό η Γερμανική ΕΠΕ αποφάσισε να προβεί σε μερική χαριστική διαγραφή των απαιτήσεών της προς την Ελληνική ΕΠΕ. Ερωτάται ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να κάνει η Ελληνική ΕΠΕ για την αντίστοιχη μείωση των υποχρεώσεων της προς τη Γερμανική ΕΠΕ. (Η Γερμανική ΕΠΕ εμφανίζεται στα βιβλία της Ελληνικής ΕΠΕ ως προμηθευτής, Λογ. 50).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το κέρδος που προκύπτει από τη χαριστική διαγραφή χρέους (παραίτηση του πιστωτή – προμηθευτή από τις απαιτήσεις του), καταχωρείται σε πίστωση του λογαριασμού με Κ.Α. 81.03 « Έκτακτα κέρδη», με χρέωση του λογαριασμού του προμηθευτή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ