Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 316 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό του Λογιστικού Σχεδίου καταχωρείται δάνειο προς επιχείρηση του εξωτερικού που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την χορηγούσα το δάνειο εταιρεία, καθώς και η εμφάνιση του στον ισολογισμό

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα σχετικά θέματα προβλέπονται από τις παραγράφους 2.2.112 και 2.2.304 του Ε.Γ.Λ.Σ. / Π.Δ. 1123/1980.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ