Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 281 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΕ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας τα οποία κατέχουν μετοχές της εταιρείας άνω του 5% και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ ή σε άλλο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης εκτός του ΙΚΑ, προσφέρουν υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή πέραν των τακτικών ή έκτακτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αμοιβές αυτές θεωρούνται από τον ΚΦΕ ως αμοιβές εξ εμπορικών επιχειρήσεων (σχετικό άρθρο 28 παράγραφος 3 στ). Οι αμοιβές που λαμβάνουν ετησίως και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της κάθε χρήσης, ερωτάται σε ποιο λογαριασμό οργανικών εξόδων θα καταχωρούνται και σε ποιο δευτεροβάθμιο λογαριασμό του 53 θα πιστώνονται.

Οι αμοιβές αυτές εγκρίνονται υποχρεωτικά από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι σχετικές με το θέμα παράγραφοι του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι: 2.2.604, 2.2.605 και 4.1.3. Οι εν λόγω παράγραφοι ρυθμίζουν όλες τις περιπτώσεις αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ