Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 254 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Τράπεζα επιθυμεί να εκχωρήσει σε τρίτο τις απαιτήσεις της από καταγγελμένες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, μεταβιβάζοντας συγχρόνως και τον εξοπλισμό που είχε αποτελέσει αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τον οποίο δεν έχει ανακτήσει. Ερωτάται αν σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης εκχώρησης της απαίτησης και μεταβίβασης των κινητών με την έκδοση Τιμολογίου Πώλησης – Δελτίου Αποστολής για τον μεταβιβαζόμενο μη ανακτηθέντα εξοπλισμό (π.χ. μηχανήματα έργου, φορτηγά και λοιπό κινητό εξοπλισμό), διαγράφεται το πάγιο από τα εμπορικά της βιβλία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εξαρτάται από το Λογιστικό Πλαίσιο που εφαρμόζεται και τις οικονομικές πτυχές της σύμβασης μεταβίβασης. Αν για παράδειγμα η Τράπεζα εφαρμόζει Δ.Λ.Π. (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και η σύμβαση είναι χρηματοδοτική όπως αναφέρεται στο ερώτημα, τα εκμισθωμένα πάγια δεν εμφανίζονται στα βιβλία της και συνεπώς δεν τίθεται θέμα διαγραφής των παγίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ