Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1318πε (2012) ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης είναι αρμόδιο για θέματα εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Για τα λοιπά θέματα αρμόδιες είναι οι Φορολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ