Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 326-327 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Με το πρώτο άρθρο του Ν. 4093/2012 επιβλήθηκε έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.

Ειδικότερα:

(α) Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα αλλά αποτελεί υποχρεωτική χρηματική καταβολή από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ προς το κράτος.

(β) Σύμφωνα με το Ν. 2773/1999, έχει θεσπισθεί και καταβάλλεται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανταποδοτικό τέλος υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 7 του Ν. 2773/1999, ορίζεται ότι: Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ επιβαρύνεται με ειδικό ανταποδοτικό τέλος που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των πωλήσεων ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Το τέλος αυτό παρακρατείται από τους παραπάνω φορείς και αποδίδεται στον ΟΤΑ στα όρια του οποίου λειτουργούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για πραγματοποίηση τοπικών έργων ανάπτυξης. Το τέλος αυτό έχει καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς αποδίδεται υπέρ του εκάστοτε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα όρια του οποίου λειτουργεί μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, με σκοπό την άμβλυνση των όποιων επιπτώσεων συνεπάγεται η λειτουργία αυτής. Με βάση τα ανωτέρω το ανταποδοτικό τέλος διαμορφώνει λειτουργικό αποτέλεσμα, ενώ αντίθετα η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης δε το επηρεάζει.

(γ) Ακόμα σημειώνεται ότι η έννοια του φόρου διακρίνεται από την έννοια του ανταποδοτικού τέλους. Το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί και αυτό αναγκαστική παροχή των πολιτών η οποία όμως καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς προς τους πολίτες παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας, προς την οποία βρίσκεται έτσι σε σχέση αντιστοιχίας και η οποία αυτή παροχή αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας (ΣΤΕ 649/1981). Ενώ ο φόρος συνιστά αναγκαστική χρηματική παροχή των ιδιωτών προς το κράτος υπό μορφή οριστική και χωρίς ειδικό σκοπό. Επομένως, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 προσομοιάζει σε φόρο.

(δ) Σύμφωνα με την ανακοίνωση 0002/10 της ΕΛΤΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2010, η έκτακτη εισφορά του Νόμου 3808/2009, η οποία επιβλήθηκε στο καθαρό εισόδημα, καταχωρούνταν στον λογαριασμό Φόροι Εισοδήματος, τόσο για τους τηρούντες Δ.Λ.Π. όσο και για τους τηρούντες τα Ελληνικά Πρότυπα. Πιστεύουμε ότι η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Νόμου 2093/2012 πρέπει να έχει αντίστοιχη αντιμετώπιση.

(ε) Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 θα καταβάλλεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατά συνέπεια δεν έχει περιοδικότητα. Κατά συνέπεια δικαιολογείται να μην επιβαρύνει το λειτουργικό αποτέλεσμα.

(στ) η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012, δεν αποτελεί μειωτικό στοιχείο των πωλήσεων για σκοπούς ΦΠΑ.
(ζ) Οι φόροι που δεν συμψηφίζονται (π.χ. φόροι επί τόκων καταθέσεων) δεν μειώνουν το ύψος των εσόδων από καταθέσεις, αλλά στο βαθμό που δεν συμψηφίζονται με φόρους εισοδήματος δεν ενσωματώνονται σύμφωνα με Ελληνικά Πρότυπα στο λειτουργικό κόστος αλλά μεταφέρονται στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Από τα ανωτέρω κατανοούμε ότι η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του φόρου. Ως εκ τούτου αποτελεί φορολογική επιβάρυνση που επιβάλλεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε κατά πόσο η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 (η οποία και αποτελεί φόρο και όχι ανταποδοτικό τέλος), δύναται ορθά να επιβαρύνει τους λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους, καθόσον δεν αποτελεί λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ο φόρος εισοδήματος (καταχωρείται) βαρύνει τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Με βάση το Δ.Λ.Π. 12, ως φόροι εισοδήματος θεωρούνται τα ποσά που προσδιορίζονται επί των φορολογητέων κερδών. Συνεπώς η Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 που δεν υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών αλλά επί των εσόδων, δεν εμπίπτει στον ορισμό του φόρου εισοδήματος και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να (καταχωρηθεί) βαρύνει τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Επίσης, με βάση τη σχετική νομοθεσία δεν προκύπτει ότι η έκτακτη εισφορά αποτελεί φόρο ώστε να έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ΕΓΛΣ περί «Μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων» και να καταχωρηθεί το ποσό στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη μας, η έκτακτη εισφορά του Ν. 4093/2012 που υπολογίζεται επί των εσόδων, καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και όχι στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ