Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 89 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο:210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Διαφημιστική εταιρεία τιμολογεί διαφημιστική προβολή σε εταιρεία πετρελαιοειδών ύψους 100.000 ευρώ. Ο πελάτης θα καταβάλλει το αντίτιμο ως εξής: 70.000 ευρώ με επιταγή και 30.000 ευρώ σε είδος (προπληρωμένες κάρτες καυσίμων). Η διαφημιστική θα μεταβιβάσει τις κάρτες σε όσους υλοποιήσουν το έργο. Πως θα απεικονιστεί η είσπραξη σε είδος και η μεταβίβαση αυτών από την Διαφημιστική στα βιβλία της εταιρείας; (ποιοι λογαριασμοί θα χρησιμοποιηθούν και ποιες θα είναι οι εγγραφές).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Επισυνάπτεται το ερώτημα και η απάντηση που δόθηκε σε παρόμοιο θέμα.
Ερώτημα. Διαφημιστική εταιρεία με αντικείμενο την προβολή προϊόντων μέσω ανάρτησης διαφημιστικής αφίσας σε ταξί, θα συνάψει συνεργασία με εταιρεία πετρελαιοειδών. Η διαφημιστική εταιρεία θα τιμολογήσει ποσό π.χ. 10.000 ευρώ από το οποίο θα εισπράξει 5.000 ευρώ μετρητά και τα υπόλοιπα με προπληρωμένες κάρτες για την αγορά καυσίμου. Οι κάρτες θα μεταβιβαστούν στους εκμεταλλευτές ταξί οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στην υλοποίηση του προγράμματος και θα εκδώσουν ισόποσο Τ.Π.Υ. στην διαφημιστική εταιρεία. Ερωτάται ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης τόσο της είσπραξης του ποσού από την διαφημιστική εταιρεία όσο και της ανάλογης εγγραφής πληρωμής των εκμεταλλευτών ταξί (παραλαβή και μεταβίβαση προπληρωμένης κάρτας 100*50).

Απάντηση.

Οι λογιστικές εγγραφές της συναλλαγής θα έχουν ως εξής:

Απαιτήσεις                                              10.000
Πωλήσεις                                                      10.000
Έκδοση τιμολογίου από διαφημιστική εταιρεία.

Διαθέσιμα ή επιταγές εισπρακτέες                5.000
Χρεώστες διάφοροι (κάρτες)                      5.000
Απαιτήσεις                       10.000
Είσπραξη μετρητών και λήψη καρτών από την διαφημιστική εταιρεία

Έξοδα                                                    5.000
Πιστωτές διάφοροι (ταξί)                                         5.000
Λήψη τιμολογίου από ταξί

Πιστωτές διάφοροι (ταξί)                          5.000
Χρεώστες διάφοροι (κάρτες)                   5.000
Παράδοση καρτών σε ταξί

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ