Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 27 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ/ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ
(α) Εταιρία διενεργεί πωλήσεις με αντικαταβολή μέσω εταιρείας «κούριερ». Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στην εταιρεία «κούριερ», εκδίδει ΤΔΑ. Η εταιρεία «κούριερ», πληρώνεται από τους πελάτες της πωλήτριας εταιρείας και στη συνέχεια καταβάλλει σε αυτή το αντίτιμο των χρημάτων της μετά την παρακράτηση των εξόδων της. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός, (β) Κατά την αγορά νέου λογισμικού προγράμματος χρεώθηκαν από την πωλήτρια εταιρεία και οι
ανάλογες ώρες εγκατάστασης. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός, (γ) Εταιρεία διακινεί για λογαριασμό τρίτων CD-DVD εκδίδοντας εκκαθάριση. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(α) Με τα παραστατικά των πωλήσεων γίνονται οι εγγραφές που προβλέπονται από την παράγραφο 2.2.704 του Ε.Γ.Λ.Σ.. Με την είσπραξη των χρημάτων από την εταιρεία «κούριερ», πιστώνονται οι λογαριασμοί των πελατών με το αντίτιμο της πώλησης και χρεώνονται τα ταμιακά διαθέσιμα και ο λογαριασμός 61.02 με το ποσό των εξόδων που έχει συμφωνηθεί και παρακρατείται.
(β) Το κόστος του λογιστικού προγράμματος, που περιλαμβάνει την αξία απόκτησής του και το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας (χρεωθείσες ώρες από την πωλήτρια εταιρεία και κάθε άλλη δαπάνη εφόσον είναι απαραίτητες για να τεθεί σε λειτουργία) καταχωρείται στο λογαριασμό 16.05 «Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις».
(γ) Τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτων παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως (είδος-ποσότητα-αξία). Αν εισπράττεται αντίτιμο των εν λόγω πωλήσεων, καταχωρείται στον λογαριασμό 50.90 «Λογαριασμοί πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων». Έσοδο αποτελεί η εισπραττόμενη προμήθεια που καταχωρείται στο λογαριασμό 73.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ