Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1516 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΕΔ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές και οι λογαριασμοί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να αποτυπωθούν ορθά και κατά ενιαίο τρόπο, η αποτίμηση των νέων ομολόγων που προέκυψαν από την ανταλλαγή τους μετά το κούρεμα, καθώς και οι ζημιές τους. Επίσης ερωτάται η φορολογική αντιμετώπιση των ζημιών και των τόκων που θα προκύψουν σε περίπτωση διακράτησής τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής διαγράφονται τα παλαιά ομόλογα και αναγνωρίζονται τα νέα με την εύλογη αξία τους. Η διαφορά καταχωρείται ως ζημία στα αποτελέσματα. Ο μετέπειτα λογιστικός χειρισμός εξαρτάται από τη μέθοδο που εφαρμόζεται βάσει των προβλεπομένων από το άρθρο 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ