Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1506 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα  Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΕ ΛΥΘΕΙΣΑ ΑΕ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός του λογαριασμού «Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» (18) με βάση το ποσό συμμετοχής μας σε ανώνυμη εταιρεία η οποία ελύθη χωρίς να τακτοποιήσει την οφειλή της και κατ’ επέκταση το χρηματικό αυτό κονδύλιο με το οποίο συμμετείχαμε σε αυτή, με την παρατήρηση ότι η εταιρεία μας εξακολουθεί να διεκδικεί την απαίτησή της αυτή με κάθε νόμιμο μέσο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, δεν υπάρχει συμμετοχή και συνεπώς διαγράφεται ο λογαριασμός των συμμετοχών και αναγνωρίζεται λογαριασμός απαίτησης κατά το ποσό της πιθανολογούμενης είσπραξης. Η διαφορά αν υπάρχει, καταχωρείται ως ζημία στα αποτελέσματα χρήσεως. Αν δεν είναι πιθανό να εισπραχθεί κανένα ποσό, (επειδή για παράδειγμα δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία), το σύνολο της αξίας της συμμετοχής πρέπει να διαγραφεί στα αποτελέσματα ως ζημία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ