Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1739 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Διαφημιστική εταιρεία με αντικείμενο την προβολή προϊόντων μέσω ανάρτησης διαφημιστικής αφίσας σε ταξί, θα συνάψει συνεργασία με εταιρεία πετρελαιοειδών. Η διαφημιστική εταιρεία θα τιμολογήσει ποσό π.χ. 10.000 ευρώ από το οποίο θα εισπράξει 5.000 ευρώ μετρητά και τα υπόλοιπα με προπληρωμένες κάρτες για την αγορά καυσίμου. Οι κάρτες θα μεταβιβαστούν στους εκμεταλλευτές ταξί οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στην υλοποίηση του προγράμματος και οι οποίοι θα εκδώσουν ισόποσο Τ.Π.Υ. στην διαφημιστική εταιρεία. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τον τρόπο λογιστικής απεικόνισης τόσο της είσπραξης του ποσού από την διαφημιστική εταιρεία όσο και για την ανάλογη εγγραφή πληρωμής των εκμεταλλευτών ταξί (παραλαβή και μεταβίβαση προπληρωμένης κάρτας 100*50).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι λογιστικές εγγραφές της συναλλαγής θα έχουν ως εξής:

Απαιτήσεις                                     10.000
Πωλήσεις                              10.000
Έκδοση τιμολογίου από διαφημιστική εταιρεία.

Διαθέσιμα                                        5.000
Χρεώστες διάφοροι (κάρτες)              5.000
Απαιτήσεις                             10.000
Είσπραξη μετρητών και λήψη καρτών από την διαφημιστική εταιρεία

Έξοδα                                             5.000
Πιστωτές διάφοροι (ταξί)           5.000
Λήψη τιμολογίου από ταξί

Πιστωτές διάφοροι (ταξί)                   5.000
Χρεώστες διάφοροι (κάρτες)      5.000
Παράδοση καρτών σε ταξί

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ