Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1629 ΕΞ / 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΛΟ.Τ.)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ:«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ».
ΣΧΕΤ.:To από 3/12/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1629/06.12.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, στη χρήση 2009 παρουσίασε ζημίες και παράλληλα αποδέχθηκε την φορολογική περαίωση. Κατά την αποδοχή της περαίωσης χρεώθηκε ο λογαριασμός 42.04 και πιστώθηκε ο λογαριασμός 54.99 με το φόρο της περαίωσης. Στις εγγραφές κλεισίματος του ισολογισμού, ο λογαριασμός 42.04 δεν μεταφέρθηκε στο λογαριασμό  88.06 στη  διάθεση των αποτελεσμάτων, αφού δεν υπήρχαν κέρδη στη χρήση για διανομή και συμψηφισμό με το φόρο της περαίωσης. Στον ισολογισμό και στο ισοζύγιο, εμφανίζεται υπόλοιπο ζημιών χρήσης και στο λογαριασμό 42.04 το ποσό της περαίωσης. Ερωτάται αν είναι ορθός ο εν λόγω λογιστικός χειρισμός.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο λογιστικός χειρισμός του φόρου της περαίωσης, η οποία εξομοιώνεται με τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, καθορίζεται από τις παραγράφους 2.2.403 περίπτωση 4 και 2.2.811 περίπτωση 3, του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/80).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.ΛΟ.Τ.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ                  ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ