Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1613 ΕΞ / 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ».
ΣΧΕΤ.: Η από 1/12/2010 επιστολή σας (με αριθ. ημ. πρωτ. 1613/2.12.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία δραστηριοποιείται στην διαμεσολάβηση για την παροχή δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων αναζητώντας προμηθευτές-πελάτες μέσω του σχετικού Μητρώου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης. Η εταιρεία λαμβάνει τιμολόγιο για την αγορά των δικαιωμάτων εκπομπών από την πωλήτρια εταιρεία και εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ισόποσης αξίας προς την αγοράστρια εταιρεία, στο οποίο εμφανίζεται και η προμήθειά της  για την διαμεσολάβηση. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της συναλλαγής.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στις περιπτώσεις διαμεσολάβησης, έσοδο για τον διαμεσολαβητή είναι μόνο η προμήθειά του. Για το εάν η διαμεσολαβούσα εταιρεία, για την αγορά και πώληση των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, είναι υποχρεωμένη  να λαμβάνει και να εκδίδει τιμολόγιο ισόποσης αξίας καθώς και για τα λοιπά φορολογικά θέματα, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη γνώμη μας, τιμολόγιο  πρέπει να εκδίδεται μόνο για την προμήθεια, η δε συναλλαγή της αγοραπωλησίας των δικαιωμάτων να γίνεται απ’ ευθείας μεταξύ αγοραστή και πωλητή καθ’ υπόδειξη του διαμεσολαβητή. Πάντως, στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα η λήψη και η έκδοση τιμολογίων ισόποσης αξίας, το τιμολόγιο αγοράς μπορεί να καταχωρείται σε λογαριασμό αγορών εμπορευμάτων και το τιμολόγιο πώλησης σε λογαριασμό πωλήσεων εμπορευμάτων. Στο τέλος της χρήσεως και με εγγραφή κλεισίματος ισολογισμού, οι ίσης αξίας  λογαριασμοί των αγορών και πωλήσεων δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων αντιλογίζονται με την χρήση αντίθετων λογαριασμών, ώστε σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων ως έσοδο να εμφανίζεται μόνο η προμήθεια.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ