Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 549ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Βουλής 7, 5ος Όροφος, 105 62, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3242648
Fax: 210 3234141, ,
ΘΕΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Εταιρεία που εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έλαβε παραγγελία από πελάτη της με έδρα χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 60.900 ευρώ την οποία κατ’ εντολή του τιμολόγησε με προσαύξηση 3.513 ευρώ και την  παρέδωσε  σε εταιρεία με έδρα την Ολλανδία. Ο πελάτης που έδωσε την εντολή  εξόφλησε το ποσό των 60.900 ευρώ και για το ποσό των 3.513 που αφορά το «κέρδος του ή την προμήθειά του», εξέδωσε προς την πωλήτρια εταιρεία τιμολόγιο ισόποσης αξίας. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της προμήθειας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Στην ουσία πρόκειται περί μίας συναλλαγής πώλησης από την οποία το έσοδο το οποίο τελικά εισπράττεται από τον αντισυμβαλλόμενο είναι 60.900 ευρώ. Συνεπώς, με το ποσό των 64.413 ευρώ θα πιστωθούν αρχικά  τα έσοδα και στην συνέχεια θα χρεωθούν (μειωθούν), με το ποσό των 3.513 ευρώ. Για τις φορολογικές επιπτώσεις  της ανωτέρω συναλλαγής, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ