Αθήνα 9 Μαΐου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 157ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Ατομική επιχείρηση, που τηρεί υποχρεωτικά λόγω τζίρου, βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στεγαζόταν σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ιδιώτη επιχειρηματία ο οποίος και κατέχει  την ατομική επιχείρηση. Κατά την αλλαγή των βιβλίων της εν λόγω ατομικής επιχείρησης, από Β΄ κατηγορίας σε Γ΄ κατηγορίας, η αξία του ακινήτου και των προσθηκών που είχαν γίνει επ΄αυτού, αναγνωρίσθηκαν ως κεφάλαιο της ατομικής επιχείρησης. Στη συνέχεια η ατομική επιχείρηση άλλαξε έδρα και το ακίνητο παρέμεινε κενό, στην διάθεση του επιχειρηματία ιδιοκτήτη του. Ερωτάται ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός σχετικά με το εν λόγω ακίνητο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Το εν λόγω ακίνητο, με δεδομένο ότι ανήκει στον ιδιώτη επιχειρηματία, ο οποίος και μπορεί να το διαχειρίζεται κατά την βούλησή του, δεν έπρεπε κατά την αλλαγή των βιβλίων να αναγνωρισθεί ως κεφάλαιο της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, ο ορθός λογιστικός χειρισμός, είναι, να διαγραφεί το ακίνητο από τα βιβλία της επιχείρησης με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου της.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ