015/2023 – Δημόσια Διαβούλευση – International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

Δημόσια Διαβούλευση – International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

014/2023 – Δημόσια Διαβούλευση – Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD)

Δημόσια Διαβούλευση – Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD)