003/2023 – Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Προσυμφωνημένες Διαδικασίες που αφορούν την έκτακτη εισφορά του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022 στις εταιρείες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Προσυμφωνημένες Διαδικασίες που αφορούν την έκτακτη εισφορά του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022 στις εταιρείες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

048/2022 – Υποβολή Εκθέσεων για την Εταιρική Βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Reporting)

Υποβολή Εκθέσεων για την Εταιρική Βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Reporting)

047/2022 – Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB)

Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB)