Η ΕΛΤΕ είναι η μόνη αρμόδια αρχή για τη δημόσια εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος σύμφωνα με τον Κανονισμό 537/2014 και του ν.4449/2017.Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕ είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

 

Τη χορήγηση, διατήρηση και ανάκληση αδείας άσκησης επαγγέλματος των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων

Την τήρηση δημοσίου μητρώου των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων

Την εποπτεία και έλεγχο των επαγγελματικών εξετάσεων

Τομείς Εποπτείας Επαγγέλματος

Μετάβαση
Μετάβαση