Διαδικασία Παύσης - Παραίτησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας

Ανακοίνωση 031/2018

Διαδικασία παύσης / παραίτησης

Ανακοίνωση 003/2015

Διαδικασία παύσης / παραίτησης

Νόμος 4449 / 2017

Αρχείο – Νόμος 4449