ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1721 ΕΞ / 31.08.2016

Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής