Αθήνα, 21.07.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1439 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1439/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστικές εγγραφές χρηματοδοτικής μισθωτή – εκμισθωτή»

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Σας παρακαλώ να μας προσδιορίσετε τις λογιστικής εγγραφές που θα πρέπει να λογίσει νομικό πρόσωπο που αγοράζει ως εμπορεύματα (μηχανές) σε τιμά Χ και κατόπιν τις παγιοποιεί και τις διαθέτει σε συμβάσεις χρηματοδοτική μίσθωση σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στον Ν. 4172/201, άρθρο 18 παράγραφος 5 δημιουργώντας απαίτηση από χρηματοδοτική μίσθωση Χ+1.

2. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της σύμβασης τι εγγραφές θα πρέπει να γίνουν στα βιβλία του εκμισθωτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την αξία κτήσης (Χ) χρεώνεται απαίτηση (μακροπρόθεσμη αν η μίσθωση είναι πέραν του έτους) και πιστώνεται το εμπόρευμα. Στη συνέχεια τα εισπραττόμενα μισθώματα διαχωρίζονται σε κεφάλαιο (αξία απαίτησης) και σε τόκο. Το μέρος του κεφαλαίου που εμπεριέχεται στο μίσθωμα μειώνει την απαίτηση και ο τόκος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως χρηματοοικονομικό έσοδο.

Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της σύμβασης ο λογιστικός χειρισμός εξαρτάται από τους όρους της σχετικής συμφωνίας. Για παράδειγμα αν το μηχάνημα περιέρχεται στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη), με το υπόλοιπο της απαίτησης κατά το χρόνο της λύσης της σύμβασης χρεώνεται λογαριασμός εμπορεύματος ή παγίου ανάλογα με τη χρήση στην οποία θα διατεθεί το εν λόγω στοιχείο, με πίστωση της απαίτησης.

Σχετική με το θέμα είναι η ΠΟΛ 1073/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ