Αθήνα, 8/2/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 2951 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση ΕΛΤΕ για Παροχή Υπηρεσίας μετά υλικών

Ερώτηση:

Σε συνέχεια της κατάργησης του ΚΒΣ και σε ισχύ του Ν.4308, θα ήθελα να σας καταθέσω μία ερώτηση η οποία προκύπτει από την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Ελεύθερου Επαγγελματία. Η διπλή ερώτηση είναι η κάτωθι:

1) Έστω ότι ένας Ελεύθερος Επαγγελματίας (Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός, κ.λπ.) ο οποίος κάνει μία Παροχή Υπηρεσίας με Υλικά, τα οποία ΔΕΝ υπερβαίνουν το 30% του Συνολικού Κόστους, μπορεί να εκδοθεί ΤΠΥ μετά Υλικών? Αν όχι, τι ενδείκνυται?

2) Έστω ότι ένας Ελεύθερος Επαγγελματίας (Ελαιοχρωματιστής, Πλακατζής, κλπ) ο οποίος κάνει μία Παροχή Υπηρεσιών με Υλικά, τα οποία αντιστοιχούν στο 70% της αξίας του Συνολικού Κόστους, μπορεί να εκδοθεί ΤΠΥ μετά Υλικών? Αν όχι, τι ενδείκνυται?

 

Απάντηση:

Από τις διατάξεις του ν.4308/2014 και της Λογιστικής Οδηγίας της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου δεν προκύπτουν οδηγίες ή περιορισμοί για το εάν θα περιλαμβάνονται σε ένα παραστατικό οι πωλήσεις υλικών και η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, αν πρόκειται για ταυτόχρονη συναλλαγή, υπό την γενική ονομασία «τιμολόγιο», ή θα εκδίδονται ιδιαίτερα στοιχεία για κάθε δραστηριότητα (τιμολόγιο πώλησης και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ή αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση).

Σημειώνεται ότι το ερώτημά σας έχει φορολογικό αντικείμενο, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου 3 του Ν.4308/2014 και κατά συνέπεια θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Συρούνης

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος Χαλέβας

Γεώργιος Παπαναστασόπουλος