Αθήνα, 22/1/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 2933 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός παρεχόμενης δωρεάς μέσω βελτίωσης ακινήτου τρίτου

Ερώτηση:

Κοινωφελές ίδρυμα αναλαμβάνει μέσω δωρεάς που λαμβάνει για συγκεκριμένο σκοπό από τρίτο την αποκατάσταση – βελτίωση – ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων δημοσίου νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο αποδέχεται την δωρεά των τρίτων και καταρτίζει συμφωνία με το ίδρυμα.

Συνάπτεται επίσης σύμβαση μεταξύ του ιδρύματος – του νοσοκομείου και του εργολήπτη που θα το κατασκευάσει. Το ίδρυμα αναφέρεται σαν εργοδότης του έργου και τα τιμολόγια των προμηθευτών εκδίδονται στο όνομα του ιδρύματος και πληρώνονται από αυτό.

Όλες οι ενέργειες για εγκρίσεις από τα αρμόδια υπουργεία έχουν γίνει και το ερώτημα είναι αν τα τιμολόγια καλώς εκδίδονται στο όνομα του ιδρύματος;

Αν ναι το έργο περνάει στην κυριότητα του νοσοκομείου μέσω της σύμβασης που έχει υπογραφεί?

Αν όχι και το ίδρυμα κάνει μόνο τις πληρωμές σε προμηθευτές – τι αντισυμβαλλόμενο χρησιμοποιεί για τις εγγραφές της;

Επίσης στην ίδια περίπτωση  που μεσολαβεί μέσω δωρεών που έχει λάβει για να επιμεληθεί ερευνητικών προγραμμάτων που όμως έχει αναλάβει να κάνει δημόσιο  νοσοκομείο τα παραστατικά των ερευνητών ή τα πάγια που χρειάζονται εκδίδονται στο όνομα της ή στο νοσοκομείο;

Απάντηση:

Ο εκδότης και ο λήπτης του τιμολογίου σε κάθε περίπτωση καθορίζονται από την σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των μερών.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του ερωτήματος, οι εργασίες που πραγματοποιούνται επί ακινήτου τρίτου υπό τη μορφή δωρεάς σε είδος δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα επί του ακινήτου στην οντότητα που πραγματοποιεί τη δωρεά. Ως εκ τούτου, οι βελτιώσεις δεν πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου σε κανένα χρονικό σημείο και η δωρίζουσα οντότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών καταχωρίζει τη σχετική δαπάνη σε λογαριασμό εξόδων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Συρούνης

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος Χαλέβας

Γεώργιος Παπαναστασόπουλος