Αθήνα, 9/1/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 2893 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Κόστος οικοδομής

Ερώτηση:

Εταιρεία υπό σύσταση κάνει εισφορά σε είδος μονοκατοικία αξίας 400.000,00€ με σκοπό την ανέγερση οικοδομής στην θέση της κατοικίας.

Θα πρέπει να απογραφεί στο μητρώο παγίων η Αξία του παγίου και κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας να γίνει διαγραφή παγίου και να μεταφερθεί το κόστος στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομής;

 

Απάντηση:

Εάν η κατασκευή και πώληση ακινήτων αποτελεί τη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας, όπως συνεπάγεται από την διατύπωση του ερωτήματος, τότε η αξία της μονοκατοικίας που εισφέρθηκε για την σύσταση της εταιρείας, με σκοπό να κατεδαφιστεί και στην ίδια θέση να ανεγερθεί νέα κατοικία, εξομοιώνεται με αξία πρώτων υλών βιομηχανικής επιχείρησης και καταχωρίζεται σε υπολογαριασμούς του 24 «Πρώτες και βοηθητικές ύλες –Υλικά  συσκευασίας» (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή του 24 «Πρώτες ύλες και υλικά» (Ε.Λ.Π.).

Στην περίπτωση αυτή το ακίνητο που εισφέρεται δεν αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο και συνεπώς η αξία του δε χρειάζεται να καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων ώστε να διαγραφεί κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας με μεταφορά της αξίας στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομής.

Οίκοθεν νοείται ότι αν το ακίνητο που εισφέρεται δεν πληροί τον ορισμό του αποθέματος τότε θα καταχωριστεί στα πάγια της οντότητας λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκώμενη χρήση του.

Μπορείτε να ανατρέξετε στην απόφαση 902/2021 του Σ.ΛΟ.Τ. για σχετική διευκόλυνση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Συρούνης

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Κωνσταντίνος Χαλέβας

Γεώργιος Παπαναστασόπουλος