Αθήνα, 13/9/2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 2334 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Υποχρεωτικότητα χρήσης του σχεδίου λογαριασμών του Ν.4308/2014

Ερώτηση:

θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση εκ μέρους της εταιρείας XXXXX η οποία προσφάτως έχει εισέλθει στην Ελληνική αγορά, και θα υιοθετήσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για την παρουσίαση και καταγραφή των οικονομικών της στοιχείων.

Σύμφωνα με:

1)Νόμος 4308/2014 : Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. , κωδικοποιημένος με τον 4876/2021.

2)ΠΟΛ 1003/2014 : ΠΟΛ.1003/31.12.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» παρουσιάζονται οι οδηγίες και οι λογαριασμοί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι υποχρεωτική η χρήση αυτής της κατηγοριοποίησης των λογαριασμών (Παράρτημα Γ, αριθμός και ονομασία λογαριασμού) και αν στο άνοιγμα νέων λογαριασμών ή υπολογαριασμών (σύμφωνα με το Ν 4308/2014, Παράρτημα Γ, παράγραφος 30) πρέπει να ακολουθηθεί η προτεινόμενη από τη νομοθεσία αρίθμηση και χαρακτηρισμός

 

Απάντηση:

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 3 του ν.4308/2014 αναφέρεται ότι:

«Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014».

Τα θέματα του τηρούμενου σχεδίου λογαριασμών προβλέπονται από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014.

Στην παράγραφο 8 του του άρθρου 8 του ν.4308/2014 αναφέρεται ότι:

«Το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ’ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α’ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β΄.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου 16».

Στην παράγραφο 3.8.1 της Λογιστικής Οδηγίας Εφαρμογής του ν.4308/2014 αναφέρεται ότι:

«Η διάταξη του νόμου ορίζει ότι το σχέδιο των λογαριασμών του παραρτήματος Γ είναι υποχρεωτικό σε ό,τι αφορά την ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών (ανάλυση – ταξινόμηση σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, κλπ), καθώς και το περιεχόμενό τους, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Συνεπώς, και σύμφωνα με τις επικρατούσες διεθνείς πρακτικές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των κωδικών του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οντότητα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ή το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. ή το σχέδιο λογαριασμών που προτείνουν τα Ε.Λ.Π., προβαίνοντας στις απαιτούμενες προσαρμογές για την κάλυψη των απαιτήσεων των Ε.Λ.Π. (παράγραφος 3.9.1 της Οδηγίας της ΕΛΤΕ) και της νομοθεσίας (παράγραφος 10 του άρθρου 5). Περαιτέρω, βάσει της παραγράφου 3.8.1 της Οδηγίας της ΕΛΤΕ, η χρήση των κωδικών είναι ελεύθερη κατά την κρίση της οντότητας λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των υφιστάμενων πληροφοριακών αναγκών.

Σημειώνεται ότι το λογιστικό σχέδιο είναι ένα εσωτερικό λογιστικό αρχείο της επιχείρησης, μέρος του λογιστικού της συστήματος. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι ποιοι κωδικοί κινούνται και πως τηρούνται αλλά το εάν οι εν λόγω λογαριασμοί περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ποσά και απεικονίζονται ορθά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Συνεπώς η επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί πρόσθετους λογαριασμούς ανάλογα με τις ανάγκες της, τις συναλλαγές που διενεργεί και τα άλλα γεγονότα που αντιμετωπίζει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Χαράλαμπος Συρούνης

Κωνσταντίνος Χαλέβας