Αθήνα, 5/4/2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 384 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Εργα σύνδεσης ΑΔΜΗΕ

Ερώτηση:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη σχετική σύμβαση σύνδεσης που υπογράφει Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με τον ΑΔΜΗΕ, τα έργα σύνδεσης με το σύστημα κατασκευάζονται από τον Παραγωγό. Τα Έργα Σύνδεσης περιλαμβάνουν τα έργα όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Κώδικα και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν το σύνολο των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και εργασιών που απαιτούνται για τη σύνδεση του Πάρκου του Παραγωγού έως το υφιστάμενο Σύστημα. Με βάση τη σύμβαση σύνδεσης ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, τα παρελκόμενά του και τα συναφή αυτού έργα πολιτικού μηχανικού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής περιέρχονται στην κυριότητα του Διαχειριστή του Συστήματος και αποτελούν πάγια σύνδεσης. Για τον σκοπό αυτό ο Παραγωγός υποχρεούται να τα μεταβιβάσει στον ΑΔΜΗΕ κατά κυριότητα, νομή και κατοχή. Κατά την μεταβίβαση δεν εισπράττεται αντίτιμο. Tα έργα σύνδεσης αφορούν συνήθως περισσότερους από έναν παραγωγούς, αλλά ο ΑΔΜΗΕ απαιτεί ως αντισυμβαλλόμενο μόνο έναν παραγωγό (ως εκπρόσωπο και των υπολοίπων) ο οποίος αναλαμβάνει και την κατασκευή. Ο παραγωγός αυτός λαμβάνει και καταχωρεί τα τιμολόγια των προμηθευτών για το σύνολο των έργων. Μετά την κατασκευή των έργων τα μεταβιβάζει στον ΑΔΜΗΕ. Στη συνέχεια ο παραγωγός αυτός (ως «εκπρόσωπος») θα πρέπει να τιμολογήσει κατ’ αναλογία μέρος του κόστους κατασκευής στους λοιπούς παραγωγούς, δεδομένου ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν καταβάλλει αντίτιμο για τη μεταβίβαση αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση ΣΛΟΤ 759/2010 που αναφέρει ότι το κόστος κατασκευής των έργων υποδομής προσαυξάνει την αξία του πάρκου και δεδομένου ότι η κυριότητα των έργων αυτών θα ανήκει στον ΑΔΜΗΕ προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα : α) Ως τι θα τιμολογηθεί από τον «εκπρόσωπο» η αναλογία αυτή στους λοιπούς παραγωγούς. β) Ο «εκπρόσωπος» θα καταχωρήσει την αξία των τιμολογίων αυτών αφαιρετικά από το κόστος κατασκευής των έργων σύνδεσης που έχει καταχωρήσει ως πάγιο στοιχείο. γ) Ποιος θα είναι ο λογιστικός χειρισμός των τιμολογίων αυτών από τους λοιπούς παραγωγούς. Μεταγενέστερα και αφού έχουν ήδη διενεργηθεί αποσβέσεις, εφόσον υπάρχει επαρκής χωρητικότητα στο δίκτυο, ενδέχεται να ζητηθεί από νεότερο παραγωγό η χρήση των έργων σύνδεσης (σύνδεση στον Υ/Σ). Στην περίπτωση αυτή θα τιμολογηθεί αναλογικά από όλους τους παλαιούς παραγωγούς αναλογία των έργων σύνδεσης στον νέο παραγωγό.

Ερωτάται: δ) Αν αυτή η τιμολόγηση θα καταχωρηθεί ως πώληση παγίου στοιχείου για τους εκδότες. ε) Αν θα αποτελέσει κατ’ ακολουθία των παραπάνω πάγιο στοιχείο για τον νέο παραγωγό.

Απάντηση:

Με το ΦΕΚ 4690/Β/29-12-2017 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) τροποποιήθηκε το άρθρο 273 του ν. 4001/2011 ως εξής:

«Άρθρο 273

Υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση

  1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων επέκτασης για σύνδεση νέων Παραγωγών, Πελατών και του Δικτύου καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο. Τα έργα επέκτασης για σύνδεση νέων Παραγωγών και Πελατών για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις σύνδεσης καθώς και τα έργα επέκτασης για σύνδεση του Δικτύου που έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ εντάσσονται στο ΔΠΑ. Επίσης στο ΔΠΑ περιγράφονται συνοπτικά και τα έργα για τα οποία έχουν χορηγηθεί οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις.
  2. Το κόστος υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των έργων επέκτασης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα, συμπεριλαμβανομένων δαπανών απαλλοτριώσεων γηπέδων και τυχόν άλλων δαπανών, βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, τα παρελκόμενά του και τα συναφή αυτού έργα πολιτικού μηχανικού περιέρχονται στην κυριότητα του Διαχειριστή του Συστήματος και αποτελούν πάγια σύνδεσης. Το κόστος υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των έργων επέκτασης του Συστήματος για σύνδεση του Δικτύου συμπεριλαμβανομένων δαπανών απαλλοτριώσεων γηπέδων και τυχόν άλλων δαπανών βαρύνει τον Διαχειριστή του Συστήματος και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του Συστήματος. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, τα παρελκόμενά του και τα συναφή αυτού έργα πολιτικού μηχανικού παραμένουν στην κυριότητα του Διαχειριστή του Συστήματος και αποτελούν πάγια του.
  3. Σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός Πελατών ή Παραγωγών ή σε περίπτωση που στο μέλλον συνδεθεί νέος Πελάτης ή Παραγωγός σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση υφιστάμενου Πελάτη ή Παραγωγού του Συστήματος, το κόστος των έργων επέκτασης για σύνδεση επιμερίζεται μεταξύ των συνδεόμενων Χρηστών με βάση την εγκατεστημένη ισχύ, την ημερομηνία σύνδεσης των Χρηστών, και λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές δαπάνες. Ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης νέου Πελάτη ή Παραγωγού σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση του Δικτύου στο Σύστημα, ή αντιστρόφως, η συμμετοχή στο κόστος των έργων επέκτασης που αναλογεί στη νέα συνδεόμενη εγκατάσταση συνυπολογίζεται στις χρεώσεις χρήσης του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες της μεθόδου επιμερισμού και ο τρόπος επιστροφής ποσών στους αρχικά συνδεόμενους Πελάτες ή Παραγωγούς ή τους καταναλωτές, μέσω των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος, καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ

Με βάση τη σύμβαση σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ, αλλά και τον νόμο (βλέπε ως άνω ΦΕΚ που βασίστηκε στην Απόφαση Ρ.Α.Ε. Αριθμ. 1021/2017), ο παραγωγός αναλαμβάνει το κόστος επέκτασης/διασύνδεσης και το έργο μετά την ολοκλήρωση μεταβιβάζεται στον ΑΔΜΗΕ.

Στο ερώτημά σας ένας παραγωγός δρα ως εκπρόσωπος παραγωγών στην κατασκευή του έργου διασύνδεσης, καθώς ο ΑΔΜΗΕ απαιτεί ως αντισυμβαλλόμενο μόνο έναν παραγωγό στην περίπτωση σύνδεσης στο δίκτυο.

Το έργο της σύνδεσης πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου και ενδείκνυται να καταχωρίζεται, τόσο από τον παραγωγό κατασκευαστή, όσο και από τους λοιπούς συμμετέχοντες παραγωγούς είτε ως ενσώματο πάγιο (δικαίωμα χρήσης που προσαυξάνει το κόστος του φωτοβολταϊκού πάρκου) είτε ως άυλο περιουσιακό στοιχείο (δικαίωμα χρήσης). Σε κάθε περίπτωση το κόστος αυτό θα πρέπει να αποσβένεται στην διάρκεια της άδειας χρήσης του πάρκου.

Κατά την κατασκευή του έργου σύνδεσης ο εκπρόσωπος παραγωγός θα καταχωρίσει στα βιβλία του όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το έργο. Με την ολοκλήρωση τιμολογούνται οι λοιποί συμμετέχοντες στην κατασκευή παραγωγοί, κατά την αναλογία τους στο κόστος του έργου. Η αιτιολογία της συναλλαγής στο τιμολόγιο θα μπορούσε να έχει την διατύπωση «Μεταχρέωση κόστους διασύνδεσης βάσει της από… σύμβασης, ως συνημμένη ανάλυση». Οι εισροές από τα τιμολόγια αυτά θα πρέπει να μειώσουν το κόστος κτήσης του περιουσιακού στοιχείου του παραγωγού εκπροσώπου, αφού το κόστος του έργου σύνδεσης επιμερίζεται στην ομάδα των παραγωγών.

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο διάστημα, εφόσον υπάρχει επαρκής χωρητικότητα στο δίκτυο,  ένας νέος παραγωγός χρησιμοποιήσει το έργο σύνδεσης  θα πρέπει να αποζημιώσει τους αρχικά συνδεδεμένους παραγωγούς για το κόστος των έργων, το οποίο επανεπιμερίζεται μεταξύ των συνδεόμενων χρηστών κατά την ημερομηνία σύνδεσης των νέων χρηστών. Οι αρχικοί παραγωγοί δεν παρέχουν στο νέο χρήστη άδεια χρήσης μιας και δεν είναι κύριοι του περιουσιακού στοιχείου, ωστόσο βάσει νόμου και της σύμβασης με τον ΑΔΜΗΕ λαμβάνουν αποζημίωση (κατά το μέρος που του αναλογεί) του κόστους/δαπάνης που είχαν επιβαρυνθεί στο παρελθόν και είχαν κεφαλαιοποιήσει. Συνεπώς, διενεργείται επαναπροσδιορισμός της αναλογίας του κόστους παραγωγής από όλους τους αρχικούς παραγωγούς και με την νέα αναλογία εκδίδονται νέα τιμολόγια για το κόστος των έργων σύνδεσης στον νέο παραγωγό. Για τον τύπο του περιουσιακού στοιχείου που θα κατατάξει τη δαπάνη σύνδεσης ο νέος παραγωγός ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για τους αρχικούς παραγωγούς.

Στην περίπτωση αυτή, οι αρχικοί παραγωγοί, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να καταχωρίσουν ως έσοδο το ποσό που θα τιμολογήσουν. Η μείωση του κόστους του παγίου μετά τον προσδιορισμό του αρχικού κόστους δεν συνηθίζεται και απαντάται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. Για παράδειγμα, προβλέπεται μείωση του αρχικού κόστους παγίου από το  ΕΔΔΠΧΑ 1 «Μεταβολές σε υφιστάμενες υποχρεώσεις παροπλισμού, αποκατάστασης και συναφείς υποχρεώσεις», καθώς και σε περιπτώσεις ενδεχόμενου τιμήματος πώλησης που διαμορφώνεται από γεγονότα μετά την ημερομηνία της αρχικής απόκτησης. Περαιτέρω, η εκ νέου τιμολόγηση της αναλογίας του νέου παραγωγού δεν δύναται να θεωρηθεί πώληση παγίου γιατί δεν μειώνονται τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου σύνδεσης των αρχικών παραγωγών.

Για τις φορολογικές πτυχές του θέματος αρμόδιες να απαντήσουν είναι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Νικόλαος Σγουρινάκης

Χαράλαμπος Συρούνης

Κωνσταντίνος Χαλέβας