Αθήνα, 24/11/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 2631 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου

Ερώτηση:

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ακολουθεί το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Προεδρικού Διατάγματος 205/1998 υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα και κατ’ επέκταση τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

Απάντηση:

Στην παράγραφο 1.7.1 της Πολ. 1003/31-12-2014, η οποία ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφέρεται: «Οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στον δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014, χρησιμοποιούν το οικείο σχέδιο λογαριασμών που προβλέπεται από το κλαδικό λογιστικό τους σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του νόμου 4270/2014».

Το άρθρο 156 (ως άνω) του ν. 4270/2014 («Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης»), μετά τις σχετικές τροποποιήσεις του με τους νόμους: (α) 4569 / ισχύς από 11-10-2018 και (β) 4701 / ισχύς από 30-6-2020, διαμορφώθηκε ως εξής:

«1. Με το Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγών της με ομοιόμορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσής της, η διευκόλυνση της κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών αναφορών, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισμούς, η εξαγωγή δεδομένων βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ), η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε μορφής ελέγχων.

2. Όλες οι δημόσιες οικονομικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινομούνται στην ίδια κατηγοριοποίηση, τόσο για τον προϋπολογισμό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινομήσεις αυτές σχεδιάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται:

α. οι βασικές αρχές και κανόνες του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης,

β. το βασικό σχέδιο λογαριασμών,

γ. τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία και ο τρόπος τήρησής τους,

δ. ο χρόνος έναρξης ισχύος του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και

ε. κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται: (α) Η πλήρης ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3, (β) η ανάπτυξη των ταξινομήσεων του προϋπολογισμού, (γ) οι λογιστικές πολιτικές για την αρχική αναγνώριση, τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, την παρουσίαση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τα στοιχεία αυτά, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και (δ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Η ανωτέρω απόφαση, με εξαίρεση την περίπτωση β΄, εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Μέχρι την έναρξη της εφαρμογής από τις οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης των διατάξεων του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103), που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3, εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, τόσο ως προς την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του απολογισμού, όσο και ως προς τον σχεδιασμό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καθορίστηκε με:

α) το π.δ. 80/1997 (Α΄ 68), για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) το π.δ. 205/1998 (Α΄ 163), για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

γ) το π.δ. 146/2003 (Α΄122) και τον ν. 3697/2008 (Α΄ 194), για τα δημόσια νοσοκομεία,

δ) το π.δ. 315/1999 (Α΄ 302), για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, πέραν της παράτασης της υποχρεωτικής εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 205/1998 για τα Ν.Π.Δ.Δ., τα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζουν πλήρες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, όπως εξάλλου προδιαγράφει και το πλαίσιο του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που αφορούν το λογιστικό πλαίσιο μιας οικονομικής οντότητας, δεν πρέπει να συγχέονται με τις αντίστοιχες, του λογιστικού πλαισίου του π.δ. 205/1998.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Νικόλαος Σγουρινάκης

Χαράλαμπος Συρούνης

Κωνσταντίνος Χαλέβας