Αθήνα, 15/06/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 1386 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Ερώτημα για ένταξη αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας σε κατηγορία μεγέθους

Ερώτηση:

Με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα θα ήθελα σας παρακαλώ να μου διευκρινίσετε αν σε Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) τα ποσά τα οποία λαμβάνει από κρατικές επιδοτήσεις λαμβάνονται υπόψη στον κύκλο εργασιών της για την κατάταξη της σε κατηγορία μεγέθους οντότητας.

Απάντηση:

Στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), παρατίθενται οι ορισμοί:

(α) του κύκλου εργασιών (καθαρός) μίας οντότητας, ως «η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών».

(β) των κρατικών επιχορηγήσεων, ως την «ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές επιχορηγήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος, οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της οντότητας».

Σημειώνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, για την εφαρμογή των ρυθμίσεών του, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισμοί του Παραρτήματος Α.

Στην Πολ. 1003/31-12-2013 (παρ. 1.2.2), η οποία ενσωματώθηκε στην Λογιστική οδηγία της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Ενδεικτικά, στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 (σ.σ.: εννοεί του άρθρου 1 του ν. 4308/2014) εντάσσονται οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη εντάσσονται τα ΝΠΙΔ, τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Περαιτέρω, στην ίδια ως άνω Πολ. (παρ. 2.11) διευκρινίζεται ότι: «δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου».

Συνεπώς, για την εφαρμογή των διατάξεων του Λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) ως «κύκλος εργασιών (καθαρός)» θεωρείται αυτός που περιλαμβάνει έσοδα από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας. Οι επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις δεν εντάσσονται στις συνήθεις δραστηριότητες μίας οντότητας (συμπεριλαμβανομένης και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας), υπό την έννοια ότι, αφενός μεν, εγκρίνονται και λαμβάνονται κατά περίπτωση, αφετέρου δε, το δικαίωμα λήψης τους (εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις), δεν συνεπάγεται την δήλωση ιδιαίτερου κωδικού αριθμού δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στο φορολογικό Μητρώο.

Βάσει των ανωτέρω, οι επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις, όπως η έννοιά τους ορίζεται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχηματισμό του κύκλου εργασιών μίας οντότητας του ιδιωτικού τομέα, εν γένει, συνεπώς ούτε και στην διαμόρφωση του δεύτερου κριτηρίου για τον καθορισμό του μεγέθους αυτής.

Παρά ταύτα, στην περίπτωση των Α.Μ.Κ.Ε. οι επιχορηγήσεις αποτελούν συνήθως τη σημαντικότερη πηγή εσόδων και υποκαθιστούν το έσοδο που θα εισέπραττε η Α.Μ.Κ.Ε. από τα πρόσωπα στα οποία παρέχει τις υπηρεσίες της και για τον λόγο αυτό οι επιχορηγήσεις εξομοιώνονται με έσοδα από την παροχή υπηρεσιών. Εξάλλου το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου όριζε ότι τα έσοδα των λογαριασμών 74 «Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων» και 75 «Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» όταν αποτελούν το αντικείμενο κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας, καταχωρίζονται στον λογαριασμό 73 «Έσοδα από παροχή υπηρεσιών» και συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών.

Κατά τη γνώμη μας, η ιδιαιτερότητα των Α.Μ.Κ.Ε. και γενικότερα των φορέων του ιδιωτικού τομέα, τα έξοδα των οποίων καλύπτονται από κρατικές επιχορηγήσεις, δικαιολογεί μια εξαίρεση στον κανόνα ότι οι επιχορηγήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν ομοειδείς με τις Α.Μ.Κ.Ε. υπηρεσίες, εμφανίζουν έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατά συνέπεια κύκλο εργασιών, οπότε για λόγους ομοιομορφίας οι Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα πρέπει να διαφοροποιούνται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Νικόλαος Σγουρινάκης

Χαράλαμπος Συρούνης

Κωνσταντίνος Χαλέβας