Αθήνα, 11/05/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 1163 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός εργασιών φωτογράφου

Ερώτηση:

1) Η επιχείρηση φωτογραφίζει και βιντεοσκοπεί εκδηλώσεις (γάμους και βαπτίσεις) καθώς φωτογραφίζει και βιντεοσκοπεί άτομα και αντικείμενα, των οποίων μετά από επεξεργασία οι φωτογραφίες δίνονται σε έντυπη μορφή (σε άλμπουμ η άπλες φωτογραφίες), είτε σε cd η DVD και το βίντεο δίνεται σε dvd, αυτή η εργασία από την επιχείρησης θεωρείται εμπορία αγαθού αφού παράγει νέο αγαθό η παροχή υπηρεσιών;
2) Και όταν η ίδια επιχείρησης δίνει τις φωτογραφίες και το βίντεο σε πελάτες του σε ηλεκτρονική μορφή (email, η σε στικάκι) αυτή εργασία είναι εμπορία η παροχή υπηρεσιών;
3) Και όταν από τις παραπάνω εργασίες η επιχείρησης κρατά αρχείο για να το εκμεταλλευτεί αργότερα (σε κάποια έκθεση) τότε αυτή η εργασία θεωρείται παροχή υπηρεσιών η εμπορία αγαθού;
Παρακαλώ αναμένω την άμεση απάντηση σας στα παραπάνω ερωτήματα
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Απάντηση:

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 [«Τιμολόγιο πώλησης»], του ν. 4308/2014 αναφέρεται: «Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.» Εξάλλου, στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου σημειώνεται ότι ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 [«Περιεχόμενο του τιμολογίου] του ως άνω νόμου, αναφέρεται ότι το τιμολόγιο, μεταξύ άλλων, φέρει υποχρεωτικά και την ακόλουθη ένδειξη: «Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.»

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 [Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών] του ίδιου νόμου αναφέρεται: «Κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.»

Από την παραπάνω σειρά διατάξεων προκύπτει ότι ο ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) διατυπώνει τον γενικό όρο «τιμολόγιο» και δεν εξειδικεύει την διάκριση των εννοιών «πώληση αγαθών» και «παροχή υπηρεσιών», αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσής του. Αυτό δε, ισχύει τόσο για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών μεταξύ των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα (χονδρικές πωλήσεις), όσο και για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών της οικονομικής οντότητας προς ιδιώτες καταναλωτές (λιανικές πωλήσεις).

Υπό την έννοια αυτή, σε ότι αφορά τον ορισμό της «παροχής υπηρεσίας», σε αντιδιαστολή με την «πώληση αγαθών», θα πρέπει να υιοθετηθεί η γενική παραδοχή ότι πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την εκτέλεση της οποίας δεν διακινούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, αγαθά προς πώληση.

«Παροχή υπηρεσίας», όταν χρησιμοποιούνται και υλικά ή βοηθητικές ύλες, θα πρέπει να θεωρείται και η περίπτωση εκείνη κατά την οποία το κόστος των υλικών αυτών δεν κρίνεται σημαντικό σε σχέση με την συνολική αμοιβή που τιμολογεί ο παρέχων την υπηρεσία. Οίκοθεν νοείται, ότι δεν θεωρείται παροχή υπηρεσίας, αν από την χρησιμοποίηση υλικών ή βοηθητικών υλών, μετά από κάποιας μορφής επεξεργασία, παράγεται νέο είδος αγαθού.

Αναφορικά με τα ερωτήματά σας, διευκρινίζεται ότι οι δραστηριότητες που περιγράφετε, όπως εμφανίσεις φιλμ και εκτυπώσεις φωτογραφιών, φωτογραφίσεις/βιντεοσκοπήσεις εντός ή εκτός του εργαστηρίου σας κ.λπ., υπό την έννοια ότι από τις δραστηριότητες αυτές προκύπτει (παράγεται) νέο είδος (όπως είναι η φωτογραφία, το video, το μέσο αποθήκευσης, τα ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ.) εξομοιώνονται με παραγωγή αγαθού, κατά κανόνα δε μετά από παραγγελία του πελάτη. Συνεπώς, το παραστατικό αξίας που θα εκδοθεί θα φέρει τον χαρακτηρισμό «τιμολόγιο πώλησης αγαθών» ή «απόδειξη λιανικής πώλησης», κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως ύψους της τελικής αμοιβής. Έγγραφη ή προφορική συμφωνία με τον πελάτη, θα πρέπει να αναφέρεται στο περιεχόμενο του παραστατικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4308/2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Νικόλαος Σγουρινάκης

Χαράλαμπος Συρούνης

Κωνσταντίνος Χαλέβας