Αθήνα, 13/04/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 725 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ 2761/2020

Ερώτηση:

Παρακαλώ πολύ θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με την ΣΛΟΤ 2761/2020 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ» σε δύο σημεία. Στο τέλος της απάντησης αναφέρετε τα εξής:

“Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα προσδιοριστούν για τη χρονική περίοδο που οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή, θα καταβληθούν μεν από τους εργοδότες, ωστόσο, μετά την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό”

Και παρακάτω: “Συνεπώς είναι σαφές ότι η επιχείρηση/εργοδότης, για το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, θα προσδιορίσει και θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούν σε έξοδο”

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καταλαβαίνω ότι υπόχρεος της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό στην περίοδο αναστολών συμβάσεων εργασίας είναι η επιχείρηση / εργοδότης. Από που προκύπτει αυτό;

Απάντηση:

Με βάση τα προβλεπόμενα στην αναφερόμενη, στην ως άνω Γνωμοδότησή μας, Κ.Υ.Α. 22964/1285/12-8-2020, καθώς και στο Έγγραφο Ε.Φ.Κ.Α., με Α.Π. 82992/06-05-2020, η προτεινόμενη λογιστική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων, αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες που λογιστικοποίησαν και κατέβαλαν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή και εκείνες που αναλογούσαν σε πραγματικές αποδοχές και εκείνες που αναλογούσαν στην περίοδο αναστολής. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο εργοδότης έχει λογιστικοποιήσει και έχει καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου Α.Π.Δ. (σύμφωνα με την προτεινόμενη λογιστική αντιμετώπιση), θα πρέπει να καταχωρίσει απαίτηση κατά του Δημοσίου για την επιστροφή του σχετικού ποσού εισφορών.

Είναι φανερό, ότι η Γνωμοδότηση 2761/2020, αντιμετώπισε το πρώτο στάδιο των αναστολών, ήτοι των περιόδων Α.Π.Δ. Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, κατά τις οποίες δεν ήταν γνωστό με ποιον τρόπο ο κρατικός προϋπολογισμός θα κατέβαλε τα αναλογούντα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου αναστολής.

Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αναστολής, υλοποιείται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, απευθείας προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και τα αναλογούντα ποσά εμφανίζονται στην «οικονομική καρτέλα» του εργοδότη (ως covid-19).

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να καταχωρίζεται απαίτηση κατά του Δημοσίου και υποχρέωση προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Γνωμοδοτήσεις του Σ.ΛΟ.Τ. δεν είναι δεσμευτικές και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Νικόλαος Σγουρινάκης

Χαράλαμπος Συρούνης

Κωνσταντίνος Χαλέβας