Αθήνα, 23/03/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 331 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

Ερώτηση:

Με τον νομό 4759/2020 και το άρθρο 157 επιβλήθηκε έκτακτη παρακράτηση φόρου 6% στα φωτοβολταϊκά πάρκα (εφάπαξ εισφορά). Οι σχετικές βεβαιώσεις από τον ΔΑΠΠΕΠ Α.Ε. εκδοθήκαν με ημερομηνία 03/02/2021 και 4/02/2021.
Παρακαλώ, την τοποθέτηση σας όσον αφορά αυτό το έξοδο, μιας και αναφέρεται στην χρήση του 2020. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε τόσο λογιστικά ( ως εγγραφή) , όσο και φορολογικά;

Απάντηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 1 (περ. α): «Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.», του ν. 4759/9.4.2020: [«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»], «επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον παραγωγό στο σύστημα ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ή τιμολογούνται στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του έτους 2020 και ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) για όλες τις κατηγορίες παραγωγών.».

Τα ποσά που αντιστοιχούν στην ως άνω έκτακτη εισφορά, υπολογίζονται και παρακρατούνται, αφενός μεν, από την εταιρεία με την επωνυμία: «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), αφετέρου δε, από την εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), της τελευταίας, ως διαχειρίστριας των μη διασυνδεδεμένων νήσων (Μ.Δ.Ν.), αποτελούν δε έσοδο του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του: «Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου» ή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του: «Ειδικού Λογαριασμού Ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μη διασυνδεδεμένων νήσων», κατά περίπτωση (περ. β).

Συγκεκριμένα, στην σχετική διάταξη, αναφέρονται τα εξής (υποπερ. βα και ββ, καθώς και περ. γ, παρ. 1, άρθρου 157):
«(βα) Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 ο αρμόδιος διαχειριστής εκδίδει ενημερωτικό σημείωμα, με τη μηνιαία ανάλυση της ως άνω εισφοράς, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο. Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον αρμόδιο διαχειριστή προς τον παραγωγό.
(ββ) Για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών που εμπίπτουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η ως άνω έκτακτη εισφορά επιβάλλεται για κάθε σταθμό και υπολογίζεται επί της κατά αναλογία παραγωγής του σταθμού με βάση τα αντίστοιχα χρονομερίδια για την περίοδο από 1ης.1.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν υπολογισμών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., η οποία ενημερώνει τον τρέχοντα προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τον εκπρόσωπο φορτίου του πελάτη. Ο προμηθευτής εφαρμόζει και συμψηφίζει την παραπάνω έκτακτη εισφορά με τις μελλοντικές χρεοπιστώσεις προς τους δικαιούχους του ειδικού προγράμματος, βάσει της παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020, μειώνοντας αντίστοιχα τις απαιτήσεις του από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Η εισφορά εφαρμόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται από την 1η.1.2021 βάσει της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του έτους 2020.
γ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά της παρούσας, υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. ή από τους προμηθευτές για την ανωτέρω υποπερ. ββ) και η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης διενεργείται εφάπαξ, το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της επιβληθείσας έκτακτης εισφοράς και ανεξάρτητα του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίσθηκε η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά.».

Ο «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 157 του ν. 4759/2020,  θα εκδώσει ενημερωτικά σημειώματα με την μηνιαία ανάλυση της οφειλόμενης έκτακτης εισφοράς που θα παρακρατηθεί. Στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα για έκδοση τιμολογίου από τον παραγωγό, για το έτος 2021, θα αναγράφεται η ως άνω οφειλόμενη έκτακτη εισφορά που υπολογίστηκε για κάθε μήνα του 2020, η οποία θα παρακρατείται και θα συμψηφίζεται με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών του έτους 2021, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

Σημειώνεται ότι, οι έκτακτες εισφορές, εκ των πραγμάτων, έχουν ως βάση υπολογισμού παρελθοντικά μεγέθη της οικονομικής δραστηριότητας μίας οντότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να θεωρηθούν δεδουλευμένα έξοδα παρελθουσών χρήσεων. Αντιθέτως, πρόκειται για τρέχοντα έξοδα της χρήσης, με έκτακτο μεν χαρακτήρα, αλλά όχι με την ανάγκη χρονικής τακτοποίησής τους. Υπό την έννοια αυτή, τα σχετικά ποσά που αφορούν την εφάπαξ έκτακτη εισφορά, θα χρεώνονται σε οικείους λογαριασμούς εξόδων και θα επηρεάσουν τα λογιστικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, ανεξαρτήτως του ταμειακού συμψηφισμού τους, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω διάταξη.

Για τις φορολογικές πτυχές του θέματος, αρμόδια να απαντήσει, είναι η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Νικόλαος Σγουρινάκης

Χαράλαμπος Συρούνης

Κωνσταντίνος Χαλέβας