Αθήνα, 23/03/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 262 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Αντιστοιχία του Λογαριασμού 32 στα Ε.Λ.Π.

Ερώτηση:

Σας στέλνουμε αυτό το email από λογιστικό γραφείο καθώς έχουμε μια εταιρεία που χρησιμοποιούσε το παλιό λογιστικό σχέδιο και συγκεκριμένα έκανε χρήση του λογαριασμού 32 «Παραγγελίες στο εξωτερικό». Η εταιρεία πλέον μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε το νέο λογιστικό σχέδιο. Έπειτα από έλεγχο που κάναμε δεν βρήκαμε κάποια αντιστοίχηση του λογαριασμού 32 στα Ε.Λ.Π. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.): «Το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ’ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α’ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β’. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 5 (1)».

Εν συνεχεία, στην επόμενη παράγραφο 9 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, αναφέρεται: «Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014».

Περαιτέρω, στην Λογιστική Οδηγία για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφορικά με τις παραπάνω διατάξεις, διευκρινίζονται τα εξής : «Η διάταξη του νόμου ορίζει ότι το σχέδιο των λογαριασμών του παραρτήματος Γ είναι υποχρεωτικό σε ό,τι αφορά την ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών (ανάλυση – ταξινόμηση σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, κλπ), καθώς και το περιεχόμενό τους, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Συνεπώς, και σύμφωνα με τις επικρατούσες διεθνείς πρακτικές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των κωδικών του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών (παρ. 3.8.1). Οι οντότητες, με επιλογή τους, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το υπάρχον σχέδιο λογαριασμών που είναι σε ισχύ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή το σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/80 (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή του Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ή του Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, κατά περίπτωση. Οίκοθεν νοείται ότι οι οντότητες οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές και προσθήκες στο σχέδιο λογαριασμών που τηρούν για την κάλυψη των απαιτήσεων του παρόντος νόμου και των πληροφοριακών τους αναγκών (παρ.3.9.1)».

Επειδή ο λογαριασμός 32, στο σχέδιο λογαριασμών των Ε.Λ.Π., είναι κατειλημμένος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε κενό λογαριασμό του σχεδίου αυτού, όπως, για παράδειγμα, τον 19 «Παραγγελίες πάγιων στοιχείων» και τον 29 «Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων».

Η επιλογή της χρήσης των εν λόγω λογαριασμών είναι σύννομη με τις προαναφερθείσες διατάξεις, δεδομένου ότι δεν διαπιστώνεται παρέκκλιση από το γράμμα του νόμου, αναφορικά με την υποχρεωτική τήρηση σχεδίου λογαριασμών, αφενός, το οποίο αφορά την ονοματολογία τους, τον βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης αυτών σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους κ.λπ. υπολογαριασμούς, καθώς και το περιεχόμενό τους, αφετέρου. Η δε χρησιμοποίηση των κωδικών του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών των Ε.Λ.Π. (Παράρτημα Γ’), κατά ρητή διατύπωση στην Λογιστική Οδηγία, δεν είναι υποχρεωτική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Νικόλαος Σγουρινάκης

Χαράλαμπος Συρούνης

Κωνσταντίνος Χαλέβας

 

(1) Άρθρο 5, παρ. 10, ν. 4308/2014: «Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά την διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου».