Αθήνα, 26/01/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 108 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός της έννοιας του κύκλου εργασιών, ως κριτηρίου μεγέθους κατηγορίας οντότητας, όταν υπάρχουν έσοδα επόμενης χρήσης.

Ερώτηση:

Επιχείρηση (άρθρου 1 παρ. 2γ, ν. 4308/2014: ΟΕ, ΕΕ, ατοµικές, κ.λπ.) με απλογραφικά βιβλία, πραγματοποίησε το 2020 ακαθάριστα έσοδα ύψους € 1.650.000,00, εκ των οποίων τα € 200.000,00 αφορούν έσοδα επόμενων χρήσεων (2021).
Για τον προσδιορισμό του κριτηρίου «Καθαρός κύκλος εργασιών» θα λάβουμε υπόψη, το 2020, το ποσό των € 1.650.000,00 ή το ποσό των € 1.450.000,00.

Απάντηση:

Βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ): «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας».

Στην παράγραφο 17.1.1 (β’ εδάφιο) της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφέρεται: «Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η αρχή του δεδουλευμένου εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή την υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού».

Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014: «Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισμοί του παραρτήματος Α’».

Στο Παράρτημα Α’ (Ορισμοί) του ν. 4308/2014, αναφέρεται:
«Δουλευμένο ή Πραγματοποίηση, παραδοχή (accrual assumption): Λογιστική αρχή σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις των συναλλαγών και άλλων γεγονότων αναγνωρίζονται και συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά».

Από τα ανωτέρω, προκύπτει με σαφήνεια, ότι η χρηματική αξία των € 200.000 του ερωτήματος (έσοδα), ανεξαρτήτως του χρόνου του ταμειακού διακανονισμού της και εφόσον, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, χαρακτηρίζεται έσοδο της επόμενης λογιστικής χρήσης 2021, δεν προσμετράται στο κύκλο εργασιών της περιόδου 2020 και δεν αθροίζεται στα ακαθάριστα έσοδα αυτής.

Ωστόσο, ιδιαίτερα τονίζεται, ότι συνιστά αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης της οικονομικής οντότητας να ενεργήσει βάσει πραγματικών γεγονότων και να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση ελεγκτικής διαδικασίας, να θεμελιώσει με τεκμήρια την λογιστική καταχώριση του κονδυλίου αυτού στα έσοδα της επόμενης χρήσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης