Αθήνα, 19/01/2021

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 3118/2020 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ : Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων (ΠΟΛ 1110/2008), αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, με ενδεικτική τιμή πώλησης

Ερώτηση:

Η παραγωγική λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων έχει ως εξής:
Υπάρχουν οι γεννήτορες (μητέρες ζώα προς πάγια εκμετάλλευση) και ετησίως τα παράγωγα που γεννούν (περίπου τέσσερα έως έξι ετησίως ) εκτρέφονται και κατά τον Νοέμβριο κάθε έτους θανατώνονται και τα δέρματα (προϊόντα), περνάνε από ξήρανση και στη συνέχεια διοχετεύονται σε διεθνή δημοπρατήρια προς πώληση.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1110/2008 με την αποστολή των δερμάτων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο με ενδεικτική τιμή πώλησης και όταν θα γίνει η εκκαθάριση από τα δημοπρατήρια γίνεται διόρθωση τιμής.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται με την εν λόγω ΠΟΛ είναι ότι τα προϊόντα στέλνονται ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ και οι εκκαθαρίσεις των προϊόντων ολοκληρώνονται μέχρι τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του άλλου έτους, και μερικές φορές, όπως τώρα με την πανδημία, δεν εκκαθαρίστηκαν ακόμη και θα πάνε για μεθεπόμενα έτη.
Επομένως, υπάρχει ασυμφωνία από χρήση προηγούμενη με την επόμενη.

Ερωτήματα προς απάντηση:
1ον Είναι υποχρεωτική η τιμολόγηση με την αποστολή (π.χ. αν κάποιος τιμολογεί κάθε φορά που γίνεται εκκαθάριση από την δημοπρασία και απογράφει τα προϊόντα που δεν πουλήθηκαν αντιμετωπίζει λογιστική παράβαση;).
2ον Σε διπλογραφικά βιβλία αν τιμολογώ με την εκκαθάριση και είμαι σε πλήρη συμφωνία με τα υπόλοιπα και τις λογιστικές χρήσεις κάθε έτους και εκδίδω και τιμολόγια κατά την αποστολή των προϊόντων και τα παρακολουθώ σε λογαριασμούς τάξεως είναι σωστό;

Απάντηση:
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 («Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις.»): «Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε’ του Ν 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος ΠΔ 186/1992.».

Από 1/1/2015, σε ότι αφορά τον χρόνο έκδοσης των παραστατικών πώλησης, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014, άρθρα 11 & 13, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν με την Πολ. 1003/31-12-2014, η οποία ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Τα δέρματα γούνας (αγροτικό προϊόν) που παράγονται σε όλο τον κόσμο, και στην χώρα μας, είναι χρηματιστηριακό προϊόν και πωλούνται στις μεγάλες διεθνείς δημοπρασίες. Οι τελικές τιμές πώλησης διαμορφώνονται στα διεθνή δημοπρατήρια, σύμφωνα με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνονται τα εξής:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4308/2014, εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης του τιμολογίου, ως παραστατικού χονδρικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του άρθρου 11, της Πολ. 1003/2014 αναφέρεται ότι:
«Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται οι προθεσμίες έκδοσης τιμολογίου για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών [περιπτώσεις (α) έως (ε)]. Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.».

Ωστόσο, για την χρονική καταχώριση του εσόδου στα λογιστικά βιβλία, στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του ν.4308/2014, αναφέρονται τα εξής:
«Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα».

Ακολούθως, προς διευκρίνιση της ανωτέρω διάταξης, στην παράγραφο 25.3.1 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά τον οποίο εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 [σ.σ.: του άρθρου 25]. Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα».

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημά σας, για την υποχρεωτική ή μη έκδοση τιμολογίου κατά την  αποστολή των αγαθών, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Διευκρινίζεται ότι η καταχώριση του εσόδου γίνεται βάσει της αρχής του δεδουλευμένου και αποσυνδέεται από τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου.

Κατά τη γνώμη μας, η αποστολή των δερμάτων γούνας (προϊόντων) προς τα διεθνή δημοπρατήρια δεν συνιστά πώληση,  αλλά διακίνηση αγαθών με σκοπό την πώληση για λογαριασμό του αποστολέα. Το έσοδο από την πώληση θα καταχωρίζεται με την πραγματοποίηση της πώλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25, ως άνω, η οποία θα πιστοποιείται με την λήψη της εκκαθάρισης του δημοπρατηρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης