Λήψη / Μεταφόρτωση

 

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ’ αρ. 193/2ο/11-12-2020 Απόφασή του και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την υπ’ αρ. 005/2017 Κανονιστική Πράξη της αναφορικά με το πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, αποφάσισε τα κάτωθι :

  • Να αυξηθεί ο ελάχιστος αριθμός των ΟΕΛ που συμμετέχουν στο δυναμικό κάθε ελεγκτικής εταιρίας από πέντε (5) σε δέκα (10) ως απαραίτητη προϋπόθεση παροχής Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
  • Η υπ’ αριθμ. 169/3ο /31.05.2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ παύει να ισχύει. Τα ανωτέρω ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος