Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

ΗκρίσηαπότηνέξαρσητηςπανδημίαςτουCOVID19καιηεπακόλουθηοικονομικήαβεβαιότηταδημιουργούνσυνεχείςπροκλήσειςγιατουςορκωτούςελεγκτέςλογιστέςκαιτιςελεγκτικέςεταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, η Αμερικάνικη Εποπτική Αρχή, Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB, με την οποία η ΕΛΤΕ έχει από το 2014 συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας και διενεργεί κοινούς ποιοτικούς ελέγχους, δημοσίευσετο ‘Spotlight/Staff Observations and Reminders during the COVID-19 Pandemic’, με ευρήματα από πρόσφατους ποιοτικούς ελέγχους των αρμοδιοτήτων της, υπενθυμίζοντας στους ελεγκτές σημαντικά θέματα προς εξέταση κατά τον σχεδιασμό των ελέγχων που αναλαμβάνουν.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
ΠαναγιώτηςΓιαννόπουλος