Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν, μετά από σχετικό αίτημα της, οι διαδικασίες διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτωντου Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

  • H άμεση πρόσβαση του ΓΕΜΗ στο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και ορκωτών ελεγκτών λογιστών,
  • Η ενημέρωση της ΕΛΤΕ αναφορικά με τον διορισμό των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο και την ολοκλήρωσή του, αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων,
  • Η λήψη ιστορικών κα ιστατιστικών στοιχείων από το ΓΕΜΗ για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από το 2011 έως σήμερα,
  • Η δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με τον αριθμό διενεργηθέντων ελέγχων στις οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων ανά ελεγκτική εταιρεία και ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία εντάσσεται στα πλαίσια ενίσχυσης της διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.
Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος