Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σύμφωνα με την υπ’αρ. Α. 1240/2020 (ΦΕΚΒ’475/27-10-2020) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί τροποποίησης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β’1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65 Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013,Α’170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017(Α’7), στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1124/2015 (Β’1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικάηπροθεσμίατηςηλεκτρονικήςυποβολήςτωνετήσιωνφορολογικώνπιστοποιητικώνπουλήγειτην31.10.2020παρατείνεταιέωςκαιτην30.11.2020».

Ο Α ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος