Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

 

Σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προχώρησαν στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας αναφορικά με την άσκηση των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων.
Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η καθιέρωση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ε.Κ. και της Ε.Λ.Τ.Ε. για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεταξύ τους παροχή συνδρομής στην εκτέλεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, στη συνεργασία για διαμόρφωση κανονιστικών διατάξεων ή έκδοση διευκρινιστικών οδηγιών, τη συμμετοχή της
κάθε Αρχής σε ελέγχους που διενεργεί η άλλη και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δύο Αρχών, ενισχύοντας παράλληλα την υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι η Ε.Κ. εκπροσωπείται ήδη στο Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. από τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Κονταρούδη. Μετά δε και την πρόσφατη νομοθετική αλλαγή για την εκπροσώπηση της Ε.Λ.Τ.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. από τον Αντιπρόεδρο
κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας, όπως δήλωσε και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου, αποτελεί πλέον τη βάση της ήδη υπάρχουσας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών.