Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’αρ. 189/3/27-08-2020 Συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση της υπ’ αρ. 003/2017 (ΦΕΚ 2593/26-07-2017) Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ αναφορικά με την προσμέτρηση ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ.
Η τροποποιημένη Κανονιστική Πράξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4474 Β/11.10.2020.

Ο Α ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος