Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) εστιάζει τηνπροσοχήστηΔημόσια Δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)αναφορικά με το θέμα «Δράσεις για τον μετριασμό της επίδρασηςτουCOVID-19 στην χρηματαγορές της ΕΕ –Συντονισμός και εποπτικές δράσεις σχετικά με τη λογιστική της τροποποίησης των μισθώσεων.»

Η Δημόσια Δήλωση εστιάζει στην τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»,την οποία το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε τον Μάιο του 2020 και η οποία παρέχει πρακτικές οδηγίες σχετικά με μισθωτικές παραχωρήσεις (rent concessions), με εφαρμογή από 1/6/2020.

Δεδομένου ότι η έγκριση της ΕΕ επί της τροποποίησης εκκρεμεί, και αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που οι εκδότες αντιμετωπίζουν στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τον COVID-19, η ESMA αναμένει ότι οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές δεν θα θέσουν ως προτεραιότητα τους τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις τροποποιήσεις των μισθώσεων για θέματα σχετικά με τον COVID-19. Η παραπάνω θέση έχει εφαρμογή ειδικά για τις περιόδους αναφοράς που λήγουν μέχρι και την 31/7/2020.

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος