Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Από την 1η Φεβρουαρίου του 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί «τρίτη χώρα». Η Συμφωνία Αποχώρησης προβλέπει μία μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι τότε, το δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζεται στο σύνολό του και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη μεταβατική περίοδο η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαπραγματευτούν μια νέα συμφωνία συνεργασίας, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο εάν μια τέτοια συμφωνία θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου δεν θα ισχύουν πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ προχώρησε στην κάτωθι σχετική ανακοίνωση για όλους τους ενδιαφερόμενους.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/statutory_audits_en.pdf

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος