Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ – CEAOB) εξέλεξε τον κ. Patrick Parent, Haut Conseildu Commissariataux Comptes (H3C), Γαλλία, ως πρόεδρο της. Η θητεία του θα είναι για τέσσερα (4) χρόνια.

Ο κ. Parent είναι ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου του H3C για διεθνή θέματα. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ελεγκτική πρακτική και επίσης στο κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου αφού έχει υπηρετήσει έξι χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του H3C, τη Γαλλική Εποπτική Αρχή, και ως Chief Accountant της Γαλλικής Εποπτικής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (Autorité des Marchés Financiers – AMF) όπου ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη κανονισμών που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύονται από εισηγμένες οντότητες και για θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο.

Ο κ. Parent κατά τη διάρκεια της καριέρας του ασχολήθηκε ιδιαίτερα με διεθνή θέματα και δραστηριοποιήθηκε σε πολλές επιτροπές.
Οι εκλογές σηματοδοτούν το τέλος της τετραετούς θητείας του κ. Ralf Bose, Διευθύνοντος Συμβούλου της γερμανικής εποπτικής Αρχής (AOB).

Βασικές πληροφορίες για το CEAOB:
Το CEAOB είναι το φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειώνσε επίπεδο ΕΕ. Το CEAOB, που ιδρύθηκε στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του κανονιστικού πλαισίου του ελέγχου στην ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Ιουνίου 2016, συμβάλλει στην επίτευξη της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας ελέγχου σε ολόκληρη την ΕΕ. Στα μέλη του CEAOB περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Εκπρόσωποι από το European Banking Authority (EBA και το European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) είναι παρατηρητές. Ο Αντιπρόεδρος του CEAOB διορίζεται από την Commission.

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος