Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 24 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η 13η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ – CEAOB), στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Κύρια σημεία της συνάντησης

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι μετά τη διαδικασία ψηφοφορίας για εκλογή του νέου Προέδρου της ΕΕΦΕΕ, η εκλογή δεν τελεσφόρησε λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης πλειοψηφίας των ψήφων και προκηρύσσεται δεύτερος κύκλος ψηφοφορίας, όπως προβλέπεται.

Στη συνέχεια, τα μέλη συζήτησαν θέματα αναφορικά με την έκδοση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών που θα εκδοθούν από το CEAOB και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από ένα μέλος για την πρωτοβουλία συντονισμού της εποπτείας όσον αφορά τα εκπαιδευτικά θέματα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθώς και μια ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων του GDPR σε διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές τρίτων χωρών. Δύο μέλη του CEAOB απέστειλαν ηλεκτρονικά παρουσιάσεις με τα συστήματα δημόσιας εποπτείας τους, επικεντρώνοντας στις πρόσφατες ενημερώσεις και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών με άλλα μέλη.

Οι πρόεδροι των υποομάδων (subgroups) ενημέρωσαν σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες τους και αφορούν κυρίως τις εξελίξεις σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID19 στα εθνικά καθεστώτα ποιοτικού ελέγχου, την εμπλοκή των ελεγκτών στις οικονομικές καταστάσεις στο ενιαίο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς – ESEF, την ετήσια έκθεση πειθαρχικής διαδικασίας για το 2019, την ενημέρωση των δεικτών παρακολούθησης της αγοράς ελέγχου, την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων των επιτροπών ελέγχου, την αναθεώρηση των συμφωνιών προστασίας δεδομένων λόγω του GDPR καθώς και τις προτεραιότητες για διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες.

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος