Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σε συνέχεια της υπ ́ αρίθμ. 022/27-12-2019 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ,σύμφωνα με την οποία δημοσιευτήκαν οι υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι έλεγχοι για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστέςή ελεγκτικές εταιρείες, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ 133829/24.12.2019:

    Μέχρι την επικαιροποίηση του Προγράμματος Ελέγχου Επενδύσεων, για τη διενέργεια του ελέγχου επενδύσεων εφαρμόζεται ο Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων, όπως ισχύει.
    Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που είναι ενήμερο με τα απαιτούμενα στοιχεία τους, όπως έχουν υποβληθεί από τον φορέα της επένδυσης.

Βρείτε κάτωθι τα σχετικά link:
1. https://www.ependyseis.gr/news/odigos_elegxou_idiotikon_ependyseon_1.0.pdf
2.https://www.ependyseis.gr/mis/(S(3rgdxpfzfijqtc45ckwgy145))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος