Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 3 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 12η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ – CEAOB), στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Κύρια σημεία της συνάντησης

Τα μέλη ενέκριναν την ετήσια έκθεση του CEAOB για το 2019, συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την έκδοση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών που θα εκδοθούν από το CEAOB τo 2020 και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από ορισμένα κράτη – μέλη για τις τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών. Δύο μέλη του CEAOB παρουσίασαν τα συστήματα δημόσιας εποπτείας τους, επικεντρώνοντας στις πρόσφατες ενημερώσεις και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών με άλλα μέλη.

Οι πρόεδροι των υποομάδων (subgroups) ενημέρωσαν σχετικά με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν κυρίως τις εξελίξεις σχετικά με την εμπλοκή των ελεγκτών στις οικονομικές καταστάσεις στο ενιαίο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς – ESEF, την ετήσια έκθεση πειθαρχικής διαδικασίας για το 2019, τις εργασίες που διενεργούνται από τις επιτροπές ελέγχου, την αναθεώρηση των δεικτών παρακολούθησης της αγοράς και τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο καθώς και τις προτεραιότητες του 2020 για διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες.

Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του, το CEAOB προσκάλεσε τους εκπροσώπους του European Auditing Research Network (EARNet) και του European Audit Committee Leadership Network (EACLN) για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν κυρίως το going concern opinion of auditors – GCO – (η γνώμη των ελεγκτών αναφορικά με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα) και το έργο των επιτροπών ελέγχου.

H Dr. Anna Gold (Vrije Universiteit Amsterdam), παρουσίασε έρευνα σχετικά με το θέμα του GCO εκθέτοντας παράλληλα τα δύσκολα ζητήματα που παρουσιάζονται στην πράξη αναφορικά με το θέμα αυτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τo CEAOB ήταν η συσχέτιση μεταξύ των εποπτικών αρχών και της έκδοσης GCO.

Στην συνέχεια οι κ. Michael Mahoney (Partner, Tapestry Networks), Guylaine Saucier (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Wendel), Mike Ashley (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Barclays) και Arne Karlsson (Vrije Universiteit Amsterdam) ανέπτυξαν και συζήτησαν τις απόψεις τους αναφορικά με θέματα ποιοτικού ελέγχου. Τέλος, τονίστηκε και από τα δύο μέρη η σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εποπτικών αρχών και των επιτροπών ελέγχου για την επίτευξη κοινής κατανόησης αναφορικά με την ποιότητα ελέγχου.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος