Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων(ΥΑ 133829/ΦΕΚ 4789/Β/24-12-2019)και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.134020/23.12.2019/ΦΕΚ 4767/Β/24-12-2019)μαζί με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο,για τον καθορισμό του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου, βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι έλεγχοι για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου από ορκωτούς ελεγκτές –λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.

Οι συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις εκδίδονται σε εφαρμογή του Επενδυτικού Νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» (Ν. 4635/2019) και αφορούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ενώ αναλογικά εφαρμόζονται και στα επενδυτικά σχέδια των Νόμων 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998.

Oι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές θα συντάσσουν και θα υποβάλλουν την «έκθεση διασφάλισης» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000. Παράλληλα, αναλαμβάνουν να συνυποβάλλουν και οποιαδήποτε επιπλέον έκθεση απαιτείται από τις λοιπέςεπαγγελματικές ειδικότητες (πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι,κλπ) ανάλογα με το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης.

Επισημαίνεται,ότι για την ανάληψη των εν λόγω ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως.

 

Ο Α’Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος